Thiện căn ở tại lòng ta…

IMG_8717Ảnh chụp tại Việt Phủ Thành Chương – 21/9/2014

Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài